ΔΥΠ-618005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/03/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Μπραιμάκη Τηλ.210-3307284
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111, οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος, στις 18.03.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Σάμου και αντιστρόφως

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-618005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 16.960,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας