ΔΥΠ- 602811 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/02/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/02/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Τηλ.210 5270898
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων Διαγωνισμών ¨tenderONE¨ της εταιρείας cosmoΟΝΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την Τρίτη 05.02.2019 και ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια καλωδίων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ- 602811
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2018
ΑΔ: A106968
Συμπλήρωμα 1 04/02/2019
ΑΔ: A107128
Προϋπολογισμός: € 242.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας