ΔΥΠ- 602002 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/07/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/08/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Τηλ.210 5293812
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνα 210 5293812 & 210 5293806. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Ντούφα Αναστάσιο και την κα Γκάνια Παρασκευή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.com.gr & p.gkania@dei.com.gr αντίστοιχα. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας CosmoONE, του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια διάφορων χαλύβων κατά DIN17100, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ- 602002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/05/2020
ΑΔ: A116116
Συμπλήρωμα 1 03/06/2020
ΑΔ: A116154
Συμπλήρωμα 2 30/06/2020
ΑΔ: A116282
Συμπλήρωμα 3 29/07/2021
ΑΔ: A118905
Προϋπολογισμός: € 194.379,40 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας