ΔΥΠ 54020008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/08/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/08/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ει Σαρρή .Τηλ : 210-3307282
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://eprocurement.dei.gr  ΔΥΠ 54020008

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατά παντός κινδύνου του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware) της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 54020008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/07/2020
ΑΔ: A116399
Συμπλήρωμα 1 11/08/2020
ΑΔ: A116471
Προϋπολογισμός: € 49.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας