ΔΥΠ-52519015 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/03/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: A.Κούστιου Τηλ.210 5270925
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, Γραφείο αποσφραγίσεων 208. Πληροφορίες παρέχονται από τον κα Κούτσιου Αθ. και την κα Τσονοπούλου Α., με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Koutsiou@dei.com.gr και A.Tsonopoulou@dei.com.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς (+30) 210 5270925 και 210 5270927 ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό (+30) 210 5232597

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ογδόντα (80) scanners τύπου Epson DS -530, με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-52519015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
04/03/2019
ΑΔ: A107256
Προϋπολογισμός: € 16.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας