ΔΥΠ - 52219016 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/03/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/04/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου Τηλ. 210-5270924
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΥΠ)

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τεύχη της Διακήρυξης διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Στουρνάρη 55, T.K. 104 32 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντηρήσεις επιπέδου 6.000 ωρών των Μονάδων Diesel No 1 & Νο 2 κατασκευής Η. CEGIELSKI – SULZER 9 RTA F 58 του ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 52219016
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/03/2019
ΑΔ: A107268
Συμπλήρωμα 1 29/03/2019
ΑΔ: A107362
Προϋπολογισμός: € 115.483,43 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας