ΔΥΠ 52218058 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/01/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/02/2019 - 10:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Βασιλοπούλου Τηλ.210 5270924
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από κα Ε. Βασιλοπούλου και κο Παναγιώτη Καλημέρη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Vasilopoulou@dei.com.gr και p.kalimeris@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210-5270924 και 210-5270902) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5225166Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE. Για την υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση επιπέδου 6.000 ωρών της Μονάδος Νο 3 και συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52218058
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/12/2018
ΑΔ: A106948
Συμπλήρωμα 1 25/01/2019
ΑΔ: A107082
Προϋπολογισμός: € 369.467,40 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας