ΔΥΠ 51818014 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/06/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Τσιλιγιάννη Αθανασία και κ. Μάρκου Νικολέττα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Tsiligiani@dei.com.gr και N.Markou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270837/210 5270824) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, όροφος 2ος, γραφείο 208.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Αποστολής SMS σε πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51818014
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/06/2018
ΑΔ: A104137
Προϋπολογισμός: € 158.596,40 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας