ΔΥΠ-1528 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/07/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/07/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Βενιζέλος Τηλ. 210 5292384
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στ. Κολλιδά και κον Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30-5232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα (τηλ.: 24630-59211 Κος Χατζηπαναγιωτίδης Ιωάννης). 1.2 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας (“tenderONE” της εταιρείας cosmoONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-1528
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
09/07/2020
ΑΔ: A116334
Προϋπολογισμός: € 93.742,92 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας