ΔΥΠ-1498 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/04/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/04/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595. "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 52708800.Πληροφορίες παρέχονται από την κα Α. Λυμπεροπούλου (210-5293446) και τον κον Ι. Βενιζέλο (210-5293256) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Lymperopoulou@dei.com.gr και I.Venizelos@dei.com.gr. ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ από τον κον Λ. Μαυρίδη (2461094330).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προληπτική και Επισκευαστική Συντήρηση επιστομίων Ατμού, Τροφοδοτικού νερού και Υγρών υψηλής πίεσης των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-1498
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/01/2020
ΑΔ: A113539
Συμπλήρωμα 1 23/01/2020
ΑΔ: A113588
Συμπλήρωμα 2 31/03/2020
ΑΔ: A114932
Συμπλήρωμα 3 01/04/2020
ΑΔ: A114933
Προϋπολογισμός: € 90.303,35 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας