ΔΥΠ-1310616 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/06/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/06/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595. "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στ. Κολλιδά και κον Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30-5232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στη ΛΙΠΤΟΛ και στον ΤΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, από τον ΤΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ (τηλ. 24630 56460, 24630 56374, κος Ι. Κάπονας, e-mail:i.kaponas@dei.com).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση και μεταφορά, στοιχείων του μνημειακού μηχανολογικού εξοπλισμού από το συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ, στον ΤΔΑΣ Πτολεμαϊδας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-1310616
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/02/2020
ΑΔ: A114734
Συμπλήρωμα 1 06/03/2020
ΑΔ: A114800
Συμπλήρωμα 2 01/04/2020
ΑΔ: A114931
Συμπλήρωμα 3 11/05/2020
ΑΔ: A115077
Συμπλήρωμα 4 04/06/2020
ΑΔ: A116161
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 16/06/2020
ΑΔ: A116202
Προϋπολογισμός: € 637.905 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Α) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Β) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Γ) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Δ) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Ε) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Ζ) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Η) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Θ) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Ι) Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠ-1310616 (Κ) Λήψη