ΔΠΕΚΕ 51824088 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/08/2024 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Μπαντής Α. Τσιλιγιάννη
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Μπαντή Απόστολο και την κα Τσιλιγιάννη Αθανασία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις, a.bantis@ppcgroup.com και a.tsiligiΑρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου αριθ. 68, Τ.Κ. 10431.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 51824088
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/07/2024
ΑΔ: A126519
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας