ΔΥΣ/2224110 Έργο Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2024 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. Παντελεάκη, τηλ: 210 5292696, ko.panteleaki@ppcgroup.com & Μ. Μιχοπούλου, τηλ: 210 5293590, m.michopoulou@ppcgoup.com
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΔΚΚ-πρώην ΚΔΕΠ) ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 9 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΣ/2224110
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/07/2024
ΑΔ: A126547
Προϋπολογισμός: € 1.150.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
CPV
NUTS

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ Λήψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη