ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54123029 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/09/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Μπραϊμάκη
Υποβολή: ΔΠΤ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ), οδός Κάνιγγος, αριθ. 27, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα, τηλέφωνο 210 330 7275. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Γεωργία Μπραϊμάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση G.Braimaki@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας της Διεύθυνσης Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ) της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΤ 54123029
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/09/2023
ΑΔ: A124335
Προϋπολογισμός: € 21.714,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΤ - Διεύθυνση Προμηθειών Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΤ)