ΔΠΛΡ-5754220003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/10/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κομματά Τριανταφυλλιώ T.Kommata@dei.gr, Καρεσιώτη Σταυρούλα s.karesioti@dei.gr
Υποβολή: Αθήνα
ΔΕΗ/ Διεύθυνση Πληροφορικής Λ. Αλεξάνδρας 119, Τ.Κ. 114 75

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών για την μελέτη της αρχικής φάσης του έργου «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και ενοποιημένης διαχείρισης των ΙΤ, ΙΟΤ και ΟΤ περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754220003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 20.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής