ΔΠΛΡ-5751220008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/01/1900

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/05/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κομματά Τριανταφυλλιώ Τ: 210-8206044
Υποβολή: gramdplr@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και των αδειών χρήσης των συστημάτων Genesys Call Center και MicroFocus Service Manager του Τομέα HelpDesk της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751220008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 26.466,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής