ΔΠΛΡ-5751210013 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/01/1900

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/05/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν.ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΤΗΛ. 210 8206512
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
gramdplr@dei.com.gr μ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Zoom Meetings – Business, για τις ανάγκες της Διοίκησης, της ΔΕΗ Α.Ε.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751210013
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 1.900,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής