Διεύθυνση Πληροφορικής

Διέυθυνση: Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8828236

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Πληροφορικής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5751220008 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και των αδειών χρήσης των συστημάτων Genesys Call Center και MicroFocus Service Manager του Τομέα HelpDesk της Διεύθυνσης Πληροφορικής. 06/05/2022 Σε Παράταση 26.466,00 € gramdplr@dei.gr