ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0060 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/07/2024 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) , Μαντζοράκη Στυλιανή (τηλ. 0030-2105292676) , Λοΐζου Ευδοκία (τηλ. 0030-2105292036)
Υποβολή: O ηλεκτρονικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292598). Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) την κα Μαντζοράκη Στυλιανή (τηλ. 0030-2105292676) και την κα Λοΐζου Ευδοκία (τηλ. 0030-2105292036) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@ppcgroup.com, S.Mantzoraki@ppcgroup.com και E.Loizou@ppcgroup.com. Διευκρινίσεις σχετικά με τα προς εκποίηση απόβλητα και με τη θέση αποθήκευσης των υπόψη αποβλήτων, οι συμμετέχοντες δύναται να επικοινωνούν με τον αρμόδιο υπάλληλο της εκάστοτε εγκατάστασης (Στοιχεία Επικοινωνίας: Τεύχος 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές», παρ. 2).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εκποίηση άχρηστων υλικών και εξοπλισμού από νησιωτικούς Σταθμούς ΔΕΠΑΝ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0060
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/07/2024
ΑΔ: A126597
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής