ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0046 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 07/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/09/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κος Νικολακόπουλος Γεώργιος, τηλ.2105292598, κα Μπακάλογλου Μαρία, τηλ. 2105292334 και κα Λοϊζου Ευδοκία, τηλ. 2105292036
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Νικολακόπουλο Γεώργιο (τηλ. 0030-2105292598), την κα Μπακάλογλου Μαρία (τηλ. 0030-2105292334) και την κα Λοϊζου Ευδοκία (τηλ. 0030-2105292036) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Nikolakopoulos@dei.gr, M.Bakaloglou@dei.gr και E.Loizou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου από την κ. Κοταρά Ειρήνη (τηλ. 0030-2104090260) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.liakakos@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πώληση ανταλλακτικών από τον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0046
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/08/2023
ΑΔ: A124168
Συμπλήρωμα 1 07/09/2023
ΑΔ: A124327
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής