ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0006 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/05/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/06/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Αρετή Στάθη (τηλ. 2105292523) & κα. Χριστίνα Χατσίδου (τηλ. 2105292486)
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-210 5292523) και την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-210 5292486) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr και c.chatsidou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, στον Κλάδο Έργων Βορρά της ΔΔΑΜΠ, από τον Αλέξανδρο Ζάρκα (τηλ. 002463059216) a.zarkas@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κοπή, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση κατεστραμμένων ιμάντων Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ).

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/05/2022
ΑΔ: A119824
Συμπλήρωμα 1 27/05/2022
ΑΔ: A119902
Προϋπολογισμός: € 275.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής