ΔΠΛΠ-ΑΕ0010 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/09/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/10/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) και τον κ. Σιαμπάνη Απόστολο (0030-2105292596) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.gr C.Chatsidou@dei.gr και A.Siampanis@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292680). ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας από τον κ. Τουρουντζή Νικόλαο (τηλ. 0030-24630 59231) N.Tourountzis@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποξήλωση - καθαίρεση Η/Φ & σιλό τέφρας και διαχείριση υλικών των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Τμήμα Α: Για το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για εργασίες αποξήλωσης - καθαίρεσης Η/Φ & σιλό τέφρας, διαχείρισης εξοπλισμού και λοιπών υλικών των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας €3.100.850,00 και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. Τμήμα B: Για το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €2.787.500,00 και δεν αποτελεί κατώτατο όριο προσφοράς.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/07/2022
ΑΔ: A121186
Συμπλήρωμα 1 28/07/2022
ΑΔ: A121224
Συμπλήρωμα 2 02/09/2022
ΑΔ: A121380
Συμπλήρωμα 3 09/09/2022
ΑΔ: A121434
Συμπλήρωμα 4 26/09/2022
ΑΔ: A121567
Προϋπολογισμός: € 5.888.350,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' Λήψη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ¨ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ" Λήψη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4 - ΑΡΘΡΟ 20 ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Λήψη