ΔΠΛΠ-903319 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 21/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/09/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κα Μ. Πρίνου (τηλ. 210 5292595) και τον κο Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.prinou@dei.gr και Io.Papakonstantinou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κα Μ. Πρίνου (τηλ. 210 5292595) και τον κο Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.prinou@dei.gr και Io.Papakonstantinou@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Γνήσιων ανταλλακτικών για την Γενική Συντήρηση επίπεδου 12000 ωρών Η/Ζ CEG. – SULZER 16ATV25H No 8, CEG. – SULZER 12ATV25H No 3 και την δημιουργία αποθέματος ασφαλείας για τις ανάγκες των εγκατεστημένων Η/Ζ του τύπου CEG. – SULZER ATV25H, του ΤΣΠ Ικαρίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903319
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/08/2023
ΑΔ: A124240
Συμπλήρωμα 1 29/08/2023
ΑΔ: A124274
Συμπλήρωμα 2 06/09/2023
ΑΔ: A124320
Συμπλήρωμα 3 21/09/2023
ΑΔ: A124446
Προϋπολογισμός: € 240.580,68 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής