ΔΠΛΠ-903318 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/10/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σιδηροπούλου Ξένια (2105293810) και την κα Λυδάκη Γεωργία και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις X.Sidiropoulou@dei.gr και G.Lydaki@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σιδηροπούλου Ξένια (2105293810) και την κα Λυδάκη Γεωργία και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις X.Sidiropoulou@dei.gr και G.Lydaki@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια μηχανισμού αυξομείωσης στροφών διάταξης Φορτωτή Μύλου Λιγνίτη του οίκου PIV για τη Μονάδα IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903318
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/07/2023
ΑΔ: A123916
Συμπλήρωμα 1 21/07/2023
ΑΔ: A124028
Συμπλήρωμα 2 25/07/2023
ΑΔ: A124055
Συμπλήρωμα 3 31/07/2023
ΑΔ: A124112
Συμπλήρωμα 4 25/08/2023
ΑΔ: A124249
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 28/08/2023
ΑΔ: A124261
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 12/09/2023
ΑΔ: A124354
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 27/09/2023
ΑΔ: A124484
Προϋπολογισμός: € 110.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής