ΔΠΛΠ-903253 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Α. Ντούφα (τηλ.: +30 210 5293812) και την κα. Ξ. Σιδηροπούλου (τηλ.: +30 210 5293810) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και x.sidiropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Α. Ντούφα (τηλ.: +30 210 5293812) και την κα. Ξ. Σιδηροπούλου (τηλ.: +30 210 5293810) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και x.sidiropoulou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) στοιχείων ψυγείων αέρα (air cooler), χωρίς καπάκια, Μονάδων HANJUNG-MAN 7K60 MC-S του ΑΣΠ ΚΩ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903253
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/02/2023
ΑΔ: A122742
Συμπλήρωμα 1 07/03/2023
ΑΔ: A122797
Συμπλήρωμα 2 14/03/2023
ΑΔ: A122861
Συμπλήρωμα 3 21/03/2023
ΑΔ: A122930
Προϋπολογισμός: € 96.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής