ΔΠΛΠ-903245 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/04/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/05/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα (210 5293812) και την κα Ε.Μπαλτά (τηλ. 210 5293815) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και e.balta@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα (210 5293812) την κα E. Μπαλτά (τηλ. 210 5293815) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και e.balta@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικού (εμβολοχιτώνιο) για τις μονάδες βάσης MAN B&W 9K60 MC-S No5(S.r No ML1522) και Νο6(S.r No ML1593) ισχύος 16,5 MW εκάστη του ΑΣΠ ΚΩ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903245
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/01/2023
ΑΔ: A122427
Συμπλήρωμα 1 08/02/2023
ΑΔ: A122561
Συμπλήρωμα 2 15/02/2023
ΑΔ: A122632
Συμπλήρωμα 4 01/03/2023
ΑΔ: A122752
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 13/03/2023
ΑΔ: A122846
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 22/03/2023
ΑΔ: A122948
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 30/03/2023
ΑΔ: A123030
Ανακ. & Συμπλήρωμα 8 06/04/2023
ΑΔ: A123107
Ανακ. & Συμπλήρωμα 9 11/04/2023
ΑΔ: A123151
Ανακ. & Συμπλήρωμα 10 21/04/2023
ΑΔ: A123229
Προϋπολογισμός: € 92.718,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής