ΔΠΛΠ-903231 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ντούφα Αν. (210 5293812) και την κα Σιδηροπούλου Ξ. (τηλ. 210 5293810) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και x.sidiropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ντούφα Αν. (210 5293812) και την κα Σιδηροπούλου Ξ. (τηλ. 210 5293810) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και x.sidiropoulou@dei.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια δίσκων & ανταλλακτικών στροφείων stub shaft συμπιεστή & στροβίλου για τους Αεριοστροβίλους ΜΣΚ IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. "

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903231
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/12/2022
ΑΔ: A122194
Συμπλήρωμα 1 30/12/2022
ΑΔ: A122256
Συμπλήρωμα 2 10/01/2023
ΑΔ: A122301
Συμπλήρωμα 3 21/02/2023
ΑΔ: A122673
Συμπλήρωμα 4 21/02/2023
ΑΔ: A122679
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 01/03/2023
ΑΔ: A122755
Προϋπολογισμός: € 1.400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής