ΔΠΛΠ-903202 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 20/06/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/07/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αν. Ντούφα και τον κ. Π. Μαργώνη. (τηλ. 2105292454) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και P.Margonis@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αν. Ντούφα και τον κ. Π. Μαργώνη. (τηλ. 2105292454) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και P.Margonis@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών Γενικής Συντήρησης της Μονάδας Νο2 του ΑΣΠ Χίου (Cegielski-Sulzer 9RTAF58, serial nr: 09/1986

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903202
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/06/2022
ΑΔ: A121008
Συμπλήρωμα 1 20/06/2022
ΑΔ: A121009
Προϋπολογισμός: € 154.097,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής