ΔΠΛΠ 903154 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/12/2021 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Εμ.Θεοδωρακόπουλο
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η διακήρυξη διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της ΔΕΗ ΑΕ: https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας του Διαγωνισμού https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση(εργασίες και αναλώσιμα) ενός υπερπληρωτή TCA88 (πλήρη) για την Μονάδα Νο 5 τύπου HSD /MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Κω και την προμήθεια ενός ακόμη εφεδρικού υπερπληρωτή TCA88

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ 903154
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/11/2021
ΑΔ: A119306
Προϋπολογισμός: € 1.260.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Eur_903154 Λήψη