ΔΠΛΠ-903153 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/02/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/02/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: " κ. Α. Ντούφα Τηλ.: 210 5293812 και την κα Ξ. Σιδηροπούλου (τηλ. 210 5293810) "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Α. Ντούφα (τηλ. 210 5293812) και την κα Ξ. Σιδηροπούλου (τηλ. 210 5293810) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και x.sidiropoulou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδας Diesel Νο1 Sulzer-Fincantieri 18ZAV40S του ΑΣΠ Κω

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903153
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/12/2021
ΑΔ: A119423
Συμπλήρωμα 1 23/12/2021
ΑΔ: A119444
Συμπλήρωμα 2 19/01/2022
ΑΔ: A119530
Συμπλήρωμα 3 27/01/2022
ΑΔ: A119557
Συμπλήρωμα 4 03/02/2022
ΑΔ: A119610
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 11/02/2022
ΑΔ: A119635
Προϋπολογισμός: € 424.654,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής