ΔΠΛΠ-903152 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/03/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/04/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: " Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ξ. Σιδηροπούλου Τηλ.: 210 5293812 και κ. Εμ. Θεοδωρακόπουλο τηλ. 210 5293809 "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ξ. Σιδηροπούλου και τον κο Εμ. Θεοδωρακόπουλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις x.sidiropoulou@dei.gr και e.theodorakopoulos@dei.gr. και τηλεφωνικά (+30 210 5293809/210 5293810) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών των μονάδων τύπου WARTSILA, W12V32 του ΑΣΠ Καρπάθου και W18V32 των ΑΣΠ Θήρας, Σάμου και Καλύμνου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903152
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2022
ΑΔ: A119645
Συμπλήρωμα 1 02/03/2022
ΑΔ: A119686
Συμπλήρωμα 2 09/03/2022
ΑΔ: A119693
Συμπλήρωμα 3 22/03/2022
ΑΔ: A119706
Συμπλήρωμα 4 28/03/2022
ΑΔ: A119708
Προϋπολογισμός: € 601.941,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-ΔΠΛΠ-903152 Λήψη