ΔΠΛΠ 903144 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/12/2021 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Δ.Μαύρου
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Α. Ντούφα (τηλ. 210 5293812) και την κα Δ. Μαύρου (τηλ. 2105293801) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και d.mavrou@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597. Η διακήρυξη διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας του Διαγωνισμού https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υπερπληρωτές ABB VTR454P11 των Μονάδων ΝΟ8 & Νο9 του ΑΣΠ Λέσβου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ 903144
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/11/2021
ΑΔ: A119235
22/11/2021
ΑΔ: A119302
Συμπλήρωμα 2 03/12/2021
ΑΔ: A119363
Προϋπολογισμός: € 203.281,40 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής