ΔΠΛΠ 903137 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/01/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Δ.Μαύρου
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 210 5292527. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αναστάσιο Ντούφα με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.ntoufas@dei.gr και την κα. Δέσποινα Μαύρου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση d.mavrou@dei.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “TenderONE” της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός (1) δρομέα με τα παρελκόμενα για τους κινητήρες Μ.Τ. αντλιών προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης και τοποθέτηση εντός του εφεδρικού στάτη που διαθέτει ο Σταθμός της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ 903137
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/09/2021
ΑΔ: A119100
Συμπλήρωμα 1 22/10/2021
ΑΔ: A119177
Συμπλήρωμα 2 25/10/2021
ΑΔ: A119182
Συμπλήρωμα 3 25/11/2021
ΑΔ: A119319
Συμπλήρωμα 4 09/12/2021
ΑΔ: A119388
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 30/12/2021
ΑΔ: A119459
Προϋπολογισμός: € 170.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής