ΔΠΛΠ-903134 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/01/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: " κ. Α. Ντούφα Τηλ.: 210 5293812 και κ. Εμ. Θεοδωρακόπουλο τηλ. 210 5293809 "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Α. Ντούφα και τoν κ. Εμ. Θεοδωρακόπουλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.com.gr και e.theodorakopoulos@dei.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5293812 & +30 210 5293809) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597)."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

προμήθεια Φίλτρων αέρα για τις Αεριοστροβιλικές (Α/Σ) Μονάδες του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903134
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/12/2021
ΑΔ: A119394
Συμπλήρωμα 1 30/12/2021
ΑΔ: A119458
Προϋπολογισμός: € 50.912,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής