ΔΠΛΠ-902416 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Μαρίνα Κεχαΐδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@ppcgroup.com και m.kechaidou@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Μαρίνα Κεχαΐδου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@ppcgroup.com και m.kechaidou@ppcgroup.com. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Χρήστο Πενογλίδη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο c.penoglidis@ppcgroup.com. Για τη χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης πληροφορίες παρέχονται από τον κο Χρήστο Πενογλίδη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο c.penoglidis@ppcgroup.com. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου υπαίθριου τριπολικού διακόπτη 150kV SF6 με αποξήλωση του υφιστάμενου διακόπτη Ρ55 για τον ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902416
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/06/2024
ΑΔ: A126424
Συμπλήρωμα 1 01/07/2024
ΑΔ: A126521
Προϋπολογισμός: € 66.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής