ΔΠΛΠ-902361 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 22/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.gr και τηλ. 2105293814 και την κα Γκριτζέλη Αναστασία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο A.gkritzeli@dei.gr και τηλ. 2105292765
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.gr και τηλ. 2105293814 και την κα Γκριτζέλη Αναστασία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο A.gkritzeli@dei.gr και τηλ. 2105292765.Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Θραμπουλίδη Αθανάσιο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.thrampoulidis@dei.gr και τηλ. 2461054221."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών αλυσίδων οίκων RUD ή HEKO για τους τροφοδότες μύλων λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902361
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/09/2023
ΑΔ: A124403
Συμπλήρωμα 1 22/09/2023
ΑΔ: A124454
Προϋπολογισμός: € 150.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής