ΔΠΛΠ-902358 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/10/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη (τηλ. 210 5293814) και την κα Μαστραντωνάκη Δήμητρα (τηλ. 210 5292582) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου (τηλ. επικοινωνίας 210 5293814) και την κ. Μαστραντωνάκη Δήμητρα (τηλ. επικοινωνίας 210 5292582) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Matiatou@dei.gr και D.Mastrantonaki@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ρογκάκο Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας 2810376230) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση I.Rogkakos@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αυτόματου συνδέσμου ασφαλείας υποθαλάσσιου αγωγού παραλαβής καυσίμου Diesel για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902358
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/09/2023
ΑΔ: A124355
Προϋπολογισμός: € 115.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής