ΔΠΛΠ-902355 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/09/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293814 και την κ. Ζωή Κάγκανη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Z.kagkani@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293802.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με την Πρόσκληση είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ). Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293814 και την κ. Ζωή Κάγκανη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Z.kagkani@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293802.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών εξοπλισμού PIV για τον ΑΗΣ Μελίτης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902355
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/08/2023
ΑΔ: A124126
Συμπλήρωμα 1 05/09/2023
ΑΔ: A124312
Συμπλήρωμα 2 18/09/2023
ΑΔ: A124413
Συμπλήρωμα 3 29/09/2023
ΑΔ: A124510
Προϋπολογισμός: € 51.852,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής