ΔΠΛΠ-902324 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Πηνελόπη Αποστόλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Pi.Apostolou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Πηνελόπη Αποστόλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Pi.Apostolou@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Ζεϊμπέκη Παναγιώτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο p.zeimpekis@dei.gr. Για τη χορήγηση βεβαίωσης επιτόπιας επίσκεψης στον ΥΗΣ Θησαυρού πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Φώτιο Φώτου (τηλ: 25210 61608) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση f.fotou@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τριών (3) μονοφασικών Μετασχηματιστών διέγερσης ισχύος 500KVA για τον ΥΗΣ Θησαυρού

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902324
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/03/2023
ΑΔ: A123032
Συμπλήρωμα 1 19/04/2023
ΑΔ: A123194
Συμπλήρωμα 2 28/04/2023
ΑΔ: A123317
Συμπλήρωμα 3 17/05/2023
ΑΔ: A123481
Συμπλήρωμα 4 31/05/2023
ΑΔ: A123615
Προϋπολογισμός: € 105.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής