ΔΠΛΠ-902313 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ.Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr & z.kagkani@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814 Πληροφορίες παρέχονται από την κ.Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr & z.kagkani@dei.gr. Οι τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κύριο Ματθαίο Αληφραγκή στη διεύθυνση M.Alifragkis@dei.gr. Για τη χορήγηση βεβαίωσης επιτόπιας επίσκεψης στον ΑΣΠ Καρπάθου πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Γ. Κουνδουράκη (τηλ: 2810376296) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση G.Koundourakis@dei.gr."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, Εγκατάσταση Δοκιμές και Θέση σε Λειτουργία Πίνακα Ελέγχου Προστασιών (PLC) και Λειτουργίας Μονάδας Wartsilla W12V32 No 1 στον ΑΣΠ Καρπάθου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902313
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/03/2023
ΑΔ: A122786
Συμπλήρωμα 1 24/03/2023
ΑΔ: A122972
Συμπλήρωμα 2 13/04/2023
ΑΔ: A123181
Συμπλήρωμα 3 05/05/2023
ΑΔ: A123379
Συμπλήρωμα 4 17/05/2023
ΑΔ: A123482
Προϋπολογισμός: € 120.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής