ΔΠΛΠ-902104 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/02/2022 - 13:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ματιάτου Ελένη Τηλ. 2105293814 και την κα. Ζ. Κάγκανη Τηλ. 210 5293802
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ε. Ματιάτου και την κ. Ζ. Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.com.gr και z.kagkani@dei.com.gr και τηλέφωνο 210 5293814/210 5293802 αντίστοιχα."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ογδόντα (80) ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων SPIRAL εκφόρτωσης πετρελαίου για τις ανάγκες της ΔΕΠΑΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902104
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/12/2021
ΑΔ: A119422
Συμπλήρωμα 1 11/01/2022
ΑΔ: A119491
Συμπλήρωμα 2 27/01/2022
ΑΔ: A119578
Προϋπολογισμός: € 252.798,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής