ΔΠΛΠ-902103 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/01/2022 - 13:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ματιάτου Ελένη Τηλ. 2105293814 και την κα. Ζ. Κάγκανη Τηλ. 210 5293802
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Ματιάτου (τηλ. 210 52 93814) και την Ζ. Κάγκανη (τηλ. 210 5293802) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Z.kagkani@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210 5232597. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Ερείκουσας και Οθωνών Κέρκυρας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902103
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/12/2021
ΑΔ: A119421
Συμπλήρωμα 1 29/12/2021
ΑΔ: A119455
Συμπλήρωμα 2 12/01/2022
ΑΔ: A119499
Προϋπολογισμός: € 39.424,98 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής