ΔΠΛΠ-611228 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/06/2022 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα ΑΙΚ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ και την κ. Ε. ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝΙΔΟΥ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.manousaka@dei.gr και e.mestropianidou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα ΑΙΚ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ και την κ. Ε. ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝΙΔΟΥ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.manousaka@dei.gr και e.mestropianidou@dei.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στην Διεύθυνση Λειτουργιών Προμηθειών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 22), από την κα ΑΙΚ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ (2105293042) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση a.manousaka@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του Κλάδου Συμβάσεων Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών και του Υποστηρικτικού Τομέα και Υποτομέα της Διεύθυνσης Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611228
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/05/2022
ΑΔ: A119862
Προϋπολογισμός: € 391.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής