ΔΠΛΠ-1961 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 16/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Κ.Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση I.Karolemeas@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com .
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Κ.Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση I.Karolemeas@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com . Πληροφορίες για τεχνικά θέματα όπως και για τη χορήγηση Βεβαίωσης επίσκεψης στον ΥΗΣ Λάδωνα παρέχονται από τον κο Ι. Σταθά (27970-22995) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση i.stathas@ppcgroup.com. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός ασβεστολιθικών εξογκωμάτων (μανιταριών) στη σήραγγα προσαγωγής του ΥΗΣ Λάδωνα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1961
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/06/2024
ΑΔ: A126501
Συμπλήρωμα 1 16/07/2024
ΑΔ: A126632
Προϋπολογισμός: € 230.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής