ΔΠΛΠ-1944 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Κ.Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Κ.Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com. Για τεχνικά θέματα πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Μ. Παναγιωτά (2241041668) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση m.panagiotas@ppcgroup.com και για τη Βεβαίωση επίσκεψης παρέχονται είτε από το Διευθυντή ΑΣΠ Μήλου κ. Φ. Καμπανό (2287022096) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση f.kampanos@ppcgroup.com είτε από τον ΤΣΠ Κύθνου κ. Φ. Βλαστάρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση fi.vlastaris@ppcgroup.com."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευές κτιρίου μηχανοστασίου, αντικατάσταση μεταλλικής κλίμακας πρόσβασης στα δώματά του και αναβάθμιση της λεκάνης ασφαλείας των Δεξαμενών με κατασκευή στεγανού πυθμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, στον ΤΣΠ Κύθνου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1944
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/06/2024
ΑΔ: A126425
Συμπλήρωμα 1 05/07/2024
ΑΔ: A126564
Προϋπολογισμός: € 138.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής