ΔΠΛΠ-1941 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 17/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680), Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Κ.Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@ppcgroup.com, I.Karolemeas@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"1.1 Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680), Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Κ.Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@ppcgroup.com, I.Karolemeas@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com . Για τεχνικά θέματα πληροφορίες παρέχονται από την κ. Αι. Χαριστή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.charisti@ppcgroup.com και κ. Τ.Μπέρδη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση t.berdi@ppcgroup.com βεβαίωση και την Βεβαιώση επίσκεψης παρέχονται από την κ. Μπέρδη Τριανταφυλλιά (2241049005) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση t.berdi@ppcgroup.com."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών κύλισης της γερανογέφυρας του κεντρικού κτιρίου της αποθήκης του ΑΗΣ Σορωνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1941
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/06/2024
ΑΔ: A126497
Συμπλήρωμα 1 15/07/2024
ΑΔ: A126626
Συμπλήρωμα 2 17/07/2024
ΑΔ: A126640
Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής