ΔΠΛΠ-1874 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/12/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/12/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210 52 92 680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (210 52 92 556), με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ.10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210 52 92 680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (210 52 92 556), με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για τεχνικά θέματα, από τον κ. Γ. Γιακουμάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση g.giakoumakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή δέκα (10) Βάκτρων Εμβόλων (Piston Rods) των Μηχανών DIESEL MITSUI MAN B&W 12K90 MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1874
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/11/2023
ΑΔ: A124854
Συμπλήρωμα 1 05/12/2023
ΑΔ: A125044
Συμπλήρωμα 2 13/12/2023
ΑΔ: A125114
Συμπλήρωμα 3 19/12/2023
ΑΔ: A125153
Προϋπολογισμός: € 100.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής