ΔΠΛΠ-1841 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/11/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/11/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr ."
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ.22, Τ.Κ.10432, Αθήνα , τηλέφωνο 2105292680. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr . Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Μελίτης πληροφορίες θα παρέχονται από τον κ. Μ. Βάνη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση, m.vanis@dei.gr, τηλ. (+30) 2385056234"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες αντικατάστασης (ολικής η μερικής) και συγκόλλησης με θερμό βουλκανισμό, φθαρμένων ιμάντων μεταφοράς ταινιοδρόμων λιγνίτη, τέφρας και παραπροϊόντων του ΑΗΣ Μελίτης με καινούργια τμήματα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1841
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/10/2023
ΑΔ: A124728
Συμπλήρωμα 1 15/11/2023
ΑΔ: A124898
Προϋπολογισμός: € 85.130,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής