ΔΠΛΠ-1823 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/10/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: " Πληροφορίες παρέχονται από, την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr. , "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμός 22, Τ.Κ. 10432 , τηλέφωνο 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από, την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr. , για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στους Σταθμούς από τον Διευθυντή του κάθε Σταθμού και για πληροφορίες ως προς το αντικείμενο της Παρεχόμενης Υπηρεσίας είναι η κα. Χαρίκλεια Τσερέπα (210-9008808) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο h.tserepa@dei.gr ."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διεξαγωγή εξειδικευμένων περιοδικών μετρήσεων εκπομπών καυσαερίων που υπάγονται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1442 και εκπόνηση σχετικών εκθέσεων, σε μεγάλου μεγέθους μανάδες καύσης Σταθμών ΔΕΠΑΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1823
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/08/2023
ΑΔ: A124264
Συμπλήρωμα 1 18/09/2023
ΑΔ: A124414
Συμπλήρωμα 2 03/10/2023
ΑΔ: A124526
Συμπλήρωμα 3 06/10/2023
ΑΔ: A124587
Προϋπολογισμός: € 68.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής