ΔΠΛΠ-1802 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (τηλ.2105292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (τηλ.2105292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ.22, Τ.Κ.10432, Αθήνα, Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (τηλ.2105292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (τηλ.2105292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης από τον κ. Ι. Ναλμπάντη (24610 54221) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση i.nalmpantis@dei.gr και κ. Αθ. Θραμπουλιδη (24610 54221) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: a.thrampoulidis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή–συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού συστήματος λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1802
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/05/2023
ΑΔ: A123391
Προϋπολογισμός: € 275.971,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής